Regulamin sklepu-księgarni internetowej „Przegląd Spawalnictwa”

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy „Przegląd Spawalnictwa”, dostępny pod adresem www.simp-wydawnictwo.pl, prowadzony jest przez Agendę Wydawniczą Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników i Techników Polskich „Przegląd Spawalnictwa” należącą do SIMP pod adresem 00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14a, KRS: 0000152811; NIP: 526-000-11-05. Rachunek bankowy Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 2737 1022, tel. 22 827 25 42.

 

 

2. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Sklep-księgarnia internetowa „Przegląd Spawalnictwa” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane są w sklepie pod adresem http://wydawnictwo.simp.pl

 

3. Wszystkie produkty sprzedawane przez księgarnię internetową „Przegląd Spawalnictwa” są nowe.

 

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.simp-wydawnictwo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

§2 Warunki złożenia i potwierdzenia zamówienia

 

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".  Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

 

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz
z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którymi będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

 

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane do czterech dni roboczych.

 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (wadliwy lub nieistniejący e-mail, lub brak numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.

 

6. Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa” zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 

7. Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa” wystawi fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane zamawiającego wraz z NIP.

 

8. Zamówienie można również składać telefonicznie na nr +48 22 827 25 42 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00 podając numer telefonu i dane adresowe zamawiającego. Realizacja następuje po odnotowaniu wpłaty na konto sprzedawcy.

 

§ 3 Ceny towarów

 

1. Ceny produktów w sklepie przedstawione są przy każdym produkcie, są to ceny brutto wyrażone w polskich złotych zawierające koszt dostawy na terytorium Polski. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. 

 

2. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia zamówienia. Okresowe oferty promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji w momencie wejścia w życie kolejnej oferty.

 

3. Koszty dostawy poza terytorium Polski ponosi kupujący zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.

 

§ 4 Czas i sposób realizacji zamówienia

 

1. Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą kredytową są realizowane w terminie 4 dni roboczych, po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym Agendy Wydawniczej SIMP „Przegląd Spawalnictwa” pod warunkiem podania poprawnie, pełnych danych adresowych

 

2. W przypadku wysyłki zamówień poza terytorium Polski, koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie.

 

3. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

 

4. Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa” nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie
w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

5. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Agendy Wydawniczej SIMP „Przegląd Spawalnictwa” przy ul Świętokrzyskiej 14a pokój 532, 00-050 Warszawa.

 

§ 5 Formy płatności oraz koszty dostawy

 

1. Wyróżniamy następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
    a. przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego, Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 2737 1022 (w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia oraz imię i nazwisko).
    b. płatność kartą kredytową lub przelewem online w chwili składania zamówienia.

 

2. Wskazane wyżej płatności online i kartą kredytową dokonywane są za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24” umożliwiającego autoryzację transakcji.

 

3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie
w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia pod rygorem anulowania przedmiotowego zamówienia.

 

4. W przypadku zwrotu towaru dokonanego na podstawie niniejszego regulaminu, Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostawy

 

§ 6 Reklamacja produktu

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

 

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 

   a. pisemnie na adres: Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa” 00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14a

 

   b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@pspaw.pl

 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa” 00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14a

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 5 pkt. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 

1.       pisemnie na adres: Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa”,  ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa

 

2.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@pspaw.pl

 

3.       Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

4.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

5.       Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 

6.       Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

7.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

8.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9.       Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa”,  ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa

 

10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

11.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 

12.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

13.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

14.    W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

15.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

16.    http://wydawnictwo.simp.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w przypadku reklamacji, o której mowa w § 6 lub zwrotu towaru, opisanego szczegółowo w niniejszym paragrafie. Koszty przesyłki związane w wysyłką zamówienia do Klienta nie podlegają zwrotowi.

 

17.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

§ 8 Polityka prywatności

 

Polityka prywatności sklepu-księgarni internetowej www.simp-wydawnictwo.pl została zapisana w załączniku nr 1 do regulaminu sklepu.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zleceń zrealizowanych.